Facultatea Transporturi are o tradiţie de peste 50 de ani.

In 1948 s-a infiinţat Facultatea de Căi Ferate. Un an mai tarziu se infiinţează Institutul de Căi Ferate, iar in 1953, in cadrul Facultăţii de Electronică funcţionează Catedra şi Specializarea Centralizări şi Semnalizări Feroviare (ulterior Telecomenzi Feroviare).

In anul 1959, Institutul de Căi Ferate se uneşte cu Institutul Politehnic Bucureşti şi se infiinţează Facultatea Transporturi. Cu incepere din anul 1972, specializarea Telecomenzi Feroviare este transferată la Facultatea Transporturi, care asigură astfel patru specializări: Autovehicule rutiere (infiinţată in 1959), Material rulant de cale ferata, Ingineria transporturilor (infiinţată in 1948 sub denumirea Circulaţie şi exploatare) şi Telecomenzi feroviare.

In prezent, Facultatea are patru specializări la cursuri de zi: Autovehicule rutiere și Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule – in domeniul Ingineria Autovehiculelor, Vehicule pentru transportul feroviar – in domeniul Inginerie mecanică, Ingineria transporturilor şi a traficului – in domeniul Ingineria transporturilor şi Telecomenzi şi electronică in transporturi – in domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii.

Facultatea pregăteşte absolvenţi in 11 specializări (Cercetare și dezvoltare în ingineria autovehiculelor, Sistem integrat om-autovehicul-mediu, Sisteme și tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor, Ingineria mediului și managementul calității în domeniul feroviar, Logistica transporturilor, Management în transporturi, Transport și trafic urban, Sisteme inteligente pentru transporturi, Sisteme telematice pentru transporturi, Fenomene de interacțiune vehicul-cale de rulare, Vehicule feroviare de mare viteză) la cursuri de master (cu durata de doi ani).
In facultate este organizată şi pregătirea prin doctorat, sub conducerea a şase profesori.

Absolvenţii Facultăţii Transporturi au competenţe in concepţia, construcţia şi exploatarea vehiculelor rutiere şi feroviare, trafic şi siguranţa circulaţiei, managementul transporturilor, legislaţie in transporturi, electronică şi telecomenzi in transporturi, sisteme inteligente de transport etc. Echilibrul intre pregătirea fundamentala tehnica generală şi de specialitate a creat posibilităţi de afirmare a profesionalismului absolvenţilor facultăţii şi in alte sfere ale activităţii economico-sociale: administraţie publică, comerţ, asigurări, expertize tehnice etc. Calitatea pregătirii profesionale in concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă a făcut ca marea majoritate a absolvenţilor facultăţii să işi găsească in scurt timp loc de muncă.

Numărul studenţilor din facultate este de circa 2300.

Cadrele didactice, studenţii şi personalul tehnic auxiliar desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică in cadrul catedrelor de specialitate şi al centrelor de cercetare de pe langă aceste catedre, concretizate in contracte de cercetare, articole şi comunicări. Facultatea organizează, incepand din 1982, sesiunea ştiinţifică „Economicitatea, securitatea şi fiabilitatea autovehiculelor” devenită o manifestare europeană de referinţă in randul specialiştilor din acest domeniu şi a organizat numeroase alte manifestări ştiinţifice de prestigiu.