Admitere masterat

4 programe de studiu în limba română

1 program de studiu în limba engleză

Calendarul Concursului de Admitere Masterat 2023- Sesiunea a III-a

Înscrierea candidaților: 04.09.2023 – 15.09.2023

Concurs de admitere: 18.09.2023 – 19.09.2023

Comunicarea rezultatelor: 18.09.2023 – 20.09.2023

Înmatricularea candidaților 18.09.2023 – 23.09.2023

 

 

Calendarul Concursului de Admitere Masterat 2023- Sesiunea a II-a

Înscrierea candidaților: 1.07 – 10.07.2023

Concurs de admitere: 12.07 – 14.07.2023

Comunicarea rezultatelor: 12.07 – 16.07.2023

Înmatricularea candidaților 12.07 – 31.07.2023

 

Concurs de Admitere Anticipată

Calendarul Concursului de Admitere Masterat 2023- Admitere Anticipată

Regulament-privind-organizarea-și-desfășurarea-concursului-de-admitere-în-învățământul-universitar-de-masterat-an -universitar-2023-2024

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB sau fizic la secretariatul facultăților dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

  • a) fișa de înscriere tip completată (Anexa I din regulamentul de admitere sau obținută de pe platforma de înscriere în urma completării informațiilor obligatorii)
  • b) 1 fotografie, realizată recent, color, format 3×4 cm;
  • c) diploma de bacalaureat;
  • d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iulie sau în sesiunea august-septembrie 2023 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
  • e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
  • f) certificatul de naștere;
  • g) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  • h) certificat de competență lingvistică pentru următoarele situații:
  • • pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesar certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale Ministerului Educației;
   • pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină;
  •  i) buletin/carte de identitate/pașaport;
  • j) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere; recomandăm modalitatea de plată online în această platformă, după completarea datelor de înscriere. Taxa poate fi plătită și prin transfer bancar sau numerar (detalii aici).
  • k) declarație pe propria răspundere (inclusă în fișa de înscriere din Anexa 1 din regulamentul de admitere) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat, dacă candidează pe un loc fără taxă;

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2022-2023

nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c)-(g).

Aceste informații sunt disponibile și pe https://upb.ro/admitere/admitere-masterat.

Go Button
INGINERIE MEDICALĂ (IM)
My Subtitle

 

• domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

• masterat de tip complementar 

• se adresează candidaţilor cu studii de licenţă în domeniul ingineresc, biomedical sau de ştiinţe aplicate 

• formează competenţe în dezvoltarea şi promovarea aparaturii medicale de diagnostic, terapie şi reabilitare, cât şi în asigurarea asistenţei tehnice moderne pentru intervenţii clinice 

• Caracterul complementar al masteratului oferă un cadru de interrelaţionare favorabil schimbului profesional de experienţă între absolvenţi cu licenţa în diverse specializări, sub îndrumarea unui corp profesoral format din specialişti în domenii diferite.

Go Button
SUBSTANŢE, MATERIALE ȘI SISTEME BIOCOMPATIBILE (SB)
My Subtitle

• domeniul fundamental de studii universitare INGINERIA MATERIALELOR

• masterat de tip complementar

• Urmăreşte lărgirea orizontului de cunoaştere al absolvenţilor de lastudiile de licenţă din domenii şi specializări precum: Inginerie medicală,Chimie, Ştiinţa materialelor, Ştiinţele vieţii, Medicină etc.

• sunt abordate direcții moderne precum biomateriale pentru ingineria tisulară, pentru medicina regenerativă și personalizată, și tehnologii de obținere și procesare ale acestora.

Dotarea modernă a laboratoarelor permite derularea cu succes a activității practice şi de cercetare.

 

Go Button
SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS (SBA)
My Subtitle

• domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

• masterat de aprofundare, în limba engleză

• asigură formarea unor specialiști în biomateriale inteligente și tehnologii de ultimă generație.

• Printare 3D pentru organe artificiale, micro- și nanotomografie computerizată, testare biodinamică, sunt doar câteva din tehnologiile de vârf cu care studenții SMART se vor familiariza pentru a deveni profesioniști de succes.

• Promovează colaborări și stagii internaționale

Go Button
BIOINGINERIE APLICATĂ PENTRU MEDICINA REGENERATIVĂ (BAMR)
My Subtitle

• domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE,

• program de tip “masterat de cercetare”, compatibil cu Sistemul Educaţional European , cu durata de 2 ani, cursuri de zi (4 semestre).

• formează competențe în dezvoltarea de proteze inteligente și tehnologii regenerative după traumatisme sau procese degenerative specifice imbătrânirii populației, la limita dintre aplicarea curentă și cercetare

• poziționarea pe piața muncii este esențială pentru o aplicabilitate rapidă într-un mediu concurențial și consecutiv pentru dezvoltarea de noi oportunități de angajare, inclusiv prin dezvoltarea de micro-intreprinderi.

* Acreditat conform Hotărârii Consiliului ARACIS din 27.06.2019

 

 

Go Button
TEHNOLOGII MODERNE PENTRU INGINERIA MEDICALĂ (TIM)
My Subtitle

• domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE,

• program de tip “masterat de cercetare”, compatibil cu Sistemul Educaţional European , cu durata de 2 ani, cursuri de zi (4 semestre).

• oferă şi asigură absolvenţilor, de la programe de licenţă conexe ingineriei medicale, o pregătire universitară de aprofundare în acest domeniu de specialitate, o pregătire orientată spre cunoaşterea progresului tehnic actual într-un domeniu dinamic, a tendiţelor de evoluţie, de cercetare avansată şi inovare,

• corespunde cerinţelor profesionale identificate azi şi oferă premizele adaptării în viitor la o piaţă a muncii flexibilă, dinamică, inovativă.

* Acreditat conform Hotărârii Consiliului ARACIS din 27.06.2019

 

 

 

 

Facultatea de Inginerie Medicală din Universitatea POLITEHNICA din București organizează concurs de admitere pentru cele 5 programe de MASTERAT, cu durata de 2 ani, cursuri de zi cu frecvenţă (4 semestre, examen de disertaţie și 120 puncte credit); programe de tip „masterat de cercetare”, compatibile cu Sistemul Educaţional European.

Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în anul universitar 2023 – 2024 se organizează în trei sesiuni: sesiunea de admitere anticipată, sesiunea din iulie 2023 și sesiunea din septembrie 2023.

Înscrierea la concursul de admitere se desfășoară prin intermediul platformei online: https://admitere.pub.ro.

Programează-ți responsabil viitorul! Alege programe educaționale pentru specialiști de succes !