Facultatea de Inginerie Medicală (FIM) a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) este dezvoltarea firească a Departamentului de Bioinginerie şi Biotehnologie (DBB), înfiinţat în UPB încă din anul 2002. FIM este o structură integratoare, cu rol sinergetic în promovarea domeniilor Bioinginerie şi Biotehnologie la nivelul universităţii, în acord cu strategia UPB faţă de rolul şi importanţa acestora în asigurarea calităţii vieţii, în plan economic şi social. FIM integreaza Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie (DBB) şi Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport – Kinetoterapie, care au funcţionat anterior ca structuri independente ale universităţii.

Ingineria medicală reprezintă aplicarea principiilor şi tehnicilor inginereşti în domeniul medical şi urmăreşte să reducă barierele dintre inginerie şi medicină, în spiritul evoluţiei moderne a practicii medicale. Ingineria medicală combină deprinderile de proiectare şi de rezolvare a problemelor de inginerie, cu ştiinţele medicale şi biologia, pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale de diagnostic şi tratament şi creşterea calităţii actului medical.

Înfiinţată în anul 2010, FIM integrează într-o structură distinctă noul ciclu de licenţă în domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate, cu programele de masterat ale DBB (derulate începând din anul 2002). FIM asigură spaţiul academic necesar dezvoltării şi afirmării domeniului ingineriei medicale ca o specializare inginerească de mare actualitate, ca un domeniu multidisciplinar. Această tendinţă este dovedită în prezent şi pe plan mondial, prin schimbările de structură a multor instituţii de învăţământ şi cercetare internaţionale de renume.

Facultatea se distinge prin nivelul înalt de interdisciplinaritate între ştiinţele tehnice, medicină și ştiinţele vieţii, atât al programelor de instruire oferite de un valoros corp profesoral, cu componente de ştiinţe tehnice, medicină şi ştiinţele vieţii. FIM asigură absolvenţilor competenţe teoretice şi practice, abilităţi tehnice, medicale şi informatice pentru asistenţă tehnică, utilizare, dezvoltare şi promovare de echipamente şi tehnologii medicale, cercetare, proiectare şi creare de software specializat.

Organizarea activităţilor educaţionale, didactice şi de cercetare se realizează în colaborare cu Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti (UMF), în baza unui acord de parteneriat. Facultatea de Inginerie Medicală urmăreşte ca pregătirea absolvenţilor săi să corespundă cerinţelor educaţionale naţionale şi Europene.

FIM asigură următoarele cicluri de instruire:

Licenţă (Ciclul I, durata 4 ani, 240 credite transferabile), cu şi fără taxă: cursuri, activităţi de cercetare ştiinţifică şi lucrarea de licenţă în domeniul de instruire Ştiinţe inginereşti aplicate; se acorda titlul ştiinţific de “Inginer”.

Masterat (Ciclul II, durata 2 ani, 120 credite transferabile): cursuri, activităţi de cercetare ştiinţifică şi lucrarea de disertaţie în domeniul de instruire Ştiinţe inginereşti aplicate; se acordă titlul ştiinţific de “Master”.

Toate programele de studii au fost supuse evaluării ARACIS, în conformitate cu prevederile MECTS pentru acreditarea programelor de studii universitare şi au primit calificativul ÎNCREDERE (cel mai înalt în ierarhizarea ARACIS).

Facultatea de Inginerie Medicală colaborează cu Platforma Interdisciplinară Bioinginerie-Biotehnologie BIOINGTEH UPB-CNCSIS şi cu numeroase facultăţi din cadrul UPB şi UMF asigurând cadre didactice şi specialişti cu o foarte bună pregătire şi experienţă în domeniu, precum şi accesul studenţilor la laboratoare didactice şi de cercetare bine dotate şi cu o îndelungată activitate în domeniu.

De asemenea, FIM sprijină din punct de vedere Stiinţific şi organizatoric forme de calificare postuniversitară (şcoli de vară, cursuri de scurtă durată, componente ale unor programe post-doc, diferite proiecte educaţionale).

FIM asigură absolvenţilor competenţe teoretice şi practice în domeniul ingineriei medicale, prin formarea de abilităţi pentru asistenţă tehnică şi informatică, pentru cercetare inginerească, inovare şi proiectare – în domeniul echipamentelor şi sistemelor medicale, al dispozitivelor şi în cel al (bio)materialelor cu proprietăţi specifice aplicaţiilor medicale, pentru creare de software dedicat aplicaţiilor din domeniul medical.

Colaborările multiple (proiecte de cercetare-dezvoltare incluzând proiecte de diplomă şi disertaţie ale studenţilor, asigurarea programelor de practică studenţească, organizare de stagii internship etc.) în parteneriat cu firme de echipamente şi dispozitive medicale (Gadagroup Romania, Siemens, GE Romania, Philips, Dräger Medical, TechnoPlus ş.a.), cu institute naţionale de cercetare dezvoltare din Bucureşti (ICPE-CA, IMT, INCDMTM) cu mediul clinic şi cu mediul de administrare şi management în domeniul medical asigură şanse pentru cea mai bună inserţie a absolvenţilor în mediul profesional naţional şi internaţional. În fiecare an, stagii educaţionale sau de cercetare în domeniul ingineriei medicale se desfăşoară cu succes în cadrul programului Erasmus, prin granturile SEE sau prin schimburi/colaborari organizate cu alte universităţi sau instituţii Europene.