Go Button
INGINERIE MEDICALĂ (IM)
My Subtitle
Go Button
SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS (SMART)
My Subtitle
Go Button
SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE (SB)
My Subtitle

Pentru candidaţi români şi cetăţeni UE se aplică direct la Facultatea de Inginerie Medicală. Înscrierea se efectuează la secretariatul facultăţii (campus Polizu, corp F, etaj 3) în zilele lucrătoare, între orele 9:00 - 15:00. Taxa de înscriere este de 100 RON conform hotărarii Senatului UPB Pentru candidaţi străini, cetăţeni din afara UE, se aplică la Biroul Studenţi străini din UPB (https://upb.ro/studenti-internationali.html)

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţămantul universitar de masterat, candidaţii se vor prezenta cu cartea de identitate şi un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:
a) fişa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se vor menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate. In fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături;
b) două fotografii realizate recent, pe hartie fotografică, color, format 3 x 4 cm;
c) diploma de bacalaureat, în original;
d) diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidatii din promotia anului curent pot fi inscrisi si pe baza adeverintei de absolvire in original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii si a mediei de la examenul de diploma/licenta);
e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, pentru candidaţii care prezintă şi diploma (absolventi ai promotiilor anterioare anului curent) f) certificatul de naştere în copie legalizată;
g) certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
h) adeverinţă medicală tip, eliberata de un cabinet medical, din care sa rezulte ca solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candideaza;
i) copie după cartea de identitate (se confruntă cu originalul la depunerea dosarului);
j) chitanţa de plată a taxei de admitere (taxa se achită la secretariat, la momentul înscrierii).

Observaţie. Se recomandă candidaţilor să menţioneze în Fişa de înscriere opţiunea pentru programul de masterat (specializarea) la care doresc să candideze, ca şi opţiunile pentru celelalte specializări oferite de facultate, în ordinea preferinţelor, pentru a-şi asigura o eventuală redistribuire pe locuri rămase neocupate.

Admiterea la studiile de masterat pentru anul universitar 2018 - 2019 se va desfăşura în două sesiuni:
Sesiunea I (iulie) - înscrierea se desfăşoară în perioada 2 - 11 iulie 2018, iar probele concursului de admitere vor avea loc în zilele de 12 şi 13 iulie
Sesiunea II (septembrie) - înscrierea se desfăşoară în perioada 27 august - 12 septembrie 2018, iar probele concursului de admitere vor avea loc în zilele de 13 şi 14 septembrie

În vederea înmatricularii, candidații admiși pe locuri finanțate de la buget au obligația să depuna pâna la data de 17.09.2018 diploma de licență/inginer în original la secretariatul facultății. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.
Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de către Senatul UPB.

Numărul de locuri (total pentru anul universitar 2018-2019, cu posibilitate de suplimentare, în cazul unui număr mare de solicitări):

Subvenţionate: 70

Cu taxă: 10

Concursul de admitere la masterat are două probe, după cum urmează:

Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs şi calcularea mediei generale de absolvire a studiilor universitare - MA (include mediile anilor de studii şi media examenului de licenţă sau diplomă)

Proba 2 – un interviu în urma căruia se calculează media probei 2 - MB (media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei în urma interviului). Interviul constă într-o discuţie a comisiei cu candidatul şi vizează aspecte precum: # activitatea anterioară a candidatului şi instruirea prin studiile de licenţă, # planul personal de educaţie şi pregătire profesională, # motivaţia de a urma programul de master, # disponibilitatea de a se adapta la reglementările specifice ale masteratului (program de cursuri la zi, planul de învăţămant, înscrierea în programul de cercetare etc.) Media generală a concursului de admitere se calculează ca medie aritmetică între MA şi MB

Lista candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor generale se afişează la secretariatul facultăţii şi pe site în dimineaţa zilei ce urmează concursului de admitere.

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună diploma de licenţă/inginer în original, la secretariatul facultăţii; în lipsa diplomei în original, candidatul admis nu poate fi înmatriculat.

Toate cele trei programe sunt aprobate prin HG 117/2017, Anexa 1 (emisă la 30.03.2017 şi reactualizată data de 11.08.2017) privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 – 2018 (aici).

Masteratele de tip complementar (IM şi SB) şi se adresează absolvenţilor de studii universitare de lungă durată sau de licenţă din domeniile: ştiinţe inginereşti, ştiinţe biomedicale, ştiinţe exacte. Masteranzilor li se oferă o pregătire profesională complementară studiilor de licenţă, în scopul reoriantării profesionale, a deschiderii spre un nou domeniu generos în aplicaţii şi în căutare de forţă de muncă, inclusiv pentru domeniul de cercetare şi inovare. Programele menţionate au fost supuse evaluării în conformitate cu prevederile Ministerului Educaţiei pentru acreditarea programelor de studii universitare şi au primit calificativul Încredere-Acreditare, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 21.07.2011. 

Masteratul de aprofundare (SMART) se adresează absolvenţilor studiilor de inginerie medicală şi ingineria materialelor, urmărind continuarea pregătirii într-un domeniu de mare actualitate, cu deschidere pe piaţa muncii.

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt conforme Regulamentului UPB pentru admitere la masterat.