Oferta Educationala FIM

Oferta Educationala FIM

OFERTA EDUCAŢIONALĂ A FACULTĂŢII DE INGINERIE MEDICALĂ

 

FIM asigură următoarele forme de învăţămant universitar (cursuri de zi cu frecvenţă) organizate conform legislaţiei în vigoare:

Studii de licenţă (ciclul I al studiilor universitare, durata 4 ani, 240 puncte credit), cu şi fără taxă (cursuri, activităţi de cercetare ştiinţifică şi lucrarea de licenţă).

La finalizarea studiilor se acordă titlul ştiinţific “Inginer” în domeniul de instruire Ştiinţe inginereşti aplicate, iar programele de licenţă acoperă specializările

  • Echipamente şi Sisteme Medicale (ESM)
  • Biomateriale şi Dispozitive Medicale (BDM).

Cele douǎ programe de licență au fost supuse evaluării ARACIS în 2017, în conformitate cu prevederile MECTS pentru acreditarea programelor de studii universitare şi au primit calificativul ÎNCREDERE (cel mai înalt în ierarhizarea ARACIS) conform Deciziei Consiliului ARACIS din 21.12.2017.

În programa de studiu din primele patru semestre sunt prevăzute disciplinele care asigurǎ fundamentul cunoștințelor necesare cursurilor de specialitate (care încep din semestrul 5). În aceastǎ perioadǎ de început al acumulǎrii cunoştinţelor inginereşti sunt predate discipline tipice domeniilor medical (anatomie, fiziologie umana, biologie), electric (noţiunile de bazǎ pentru electrotehnicǎ şi electronicǎ), mecanic (biomecanică, dinamica fluidelor), alǎturi de elemente de matematicǎ, chimie, fizicǎ şi informaticǎ. Cunoştinţele acumulate în primele patru semestre sunt esenţiale pentru înţelegerea disciplinelor specializate, care debuteazǎ din semestrul 5 şi sunt specifice fiecărei specializri. Informatii suplimentare la https://fim.upb.ro/programe-licenta/

Programul de studii Echipamente şi Sisteme Medicale (ESM) îşi propune să instruiască specialişti care să desfăşoare activităţi de cercetare, exploatare şi asistenţă tehnică în mediul medical – clinic sau de cercetare. Absolvenţii specializării ESM rǎspund unei nevoi reale de creştere a performantelor medicale prin buna cunoaştere şi întreţinere a aparaturii medicale, inovarea de noi mijloace de protezare, realizarea unor produsi de biotehnologie şi nu în ultimul rând profesionalizarea activitǎţilor de management, îndeosebi la nivelul spitalelor, caselor de asigurǎri şi direcţiilor de sǎnǎtate publicǎ. Cerinţele impuse acestor ingineri sunt: coordonarea activitǎţii de execuţie a dispozitivelor medicale şi adaptarea acestora la cerinţe clinice speciale, managementul general al echipamentelor şi procedurilor privind tehnologiile de execuţie a dispozitivelor medicale, instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor medicale, întreţinerea şi reparaţia aparatelor medicale, asigurarea suportului tehnic.

Programul de studii Biomateriale şi Dispozitive Medicale (BDM) asigură absolvenţilor competenţe teoretice şi practice în domeniul biomaterialelor şi dispozitivelor medicale, prin formarea de abilităţi tehnice, medicale şi informatice pentru proiectarea, realizarea, monitorizarea, utilizarea şi mentenanţa biomaterialelor, dispozitivelor tehnice utilizate în medicină, precum şi integrarea subsistemelor şi sistemelor componente (chimice, mecanice, electromecanice, electronice, etc) în proiectarea asistată, realizarea, utilizarea biomaterialelor şi dispozitivelor medicale. Programul de studii BDM pregăteşte specialişti care să desfăşoare activităţi de concepţie, alegere şi realizare a unor biomateriale, tehnologii de procesare a acestora şi aplicaţii ale acestora (instrumentar medical, implante, proteze, organe artificiale, alte dispozitive medicale), specialişti capabili să asigure funcţionalitatea biomaterialelor şi produselor, specialişti în compatibilitatea dispozitivelor medicale (utilizate pentru diagnosticare, investigare, analiză şi tratament) sau a unor tehnici de investigaţie clinică.

Studii de masterat (ciclul II al studiilor universitare, durata 2 ani, 120 puncte credit), cu şi fără taxă (cursuri, activităţi de cercetare ştiinţifică şi lucrarea de disertaţie). La finalizarea studiilor se acordă titlul ştiinţific “Master”. Programele de masterat sunt următoarele:

  • Inginerie Medicală (IM) în domeniul de instruire Ştiinţe inginereşti aplicate
  • Substanţe, Materiale şi Sisteme Biocompatibile (SB)  în domeniul de instruire Ingineria materialelor
  • Smart Biomaterials and Applications (SMART) în domeniul Ştiinţe inginereşti applicate.

Toate cele trei programe sunt aprobate prin HG 117/2017, Anexa 1 (emisă la 30.03.2017 şi reactualizată data de 11.08.2017) privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 – 2018 (aici).

Masteratele de tip complementar (IM şi SB) şi se adresează absolvenţilor de studii universitare de lungă durată sau de licenţă din domeniile: ştiinţe inginereşti, ştiinţe biomedicale, ştiinţe exacte. Masteranzilor li se oferă o pregătire profesională complementară studiilor de licenţă, în scopul reoriantării profesionale, a deschiderii spre un nou domeniu generos în aplicaţii şi în căutare de forţă de muncă, inclusiv pentru domeniul de cercetare şi inovare. Masteratul de aprofundare (SMART) se adresează in special absolvenţilor studiilor de inginerie medicală şi ingineria materialelor, urmărind continuarea pregătirii într-un domeniu de mare actualitate, cu deschidere pe piaţa muncii.

Pentru studiile de masterat sunt oferite informaţii suplimentare la  https://fim.upb.ro/programe-master/