Informații referitoare la modul de înscriere și conținutul dosarului aflați accesând https://admitere.pub.ro/.

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii se vor prezenta cu cartea de identitate şi un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:
a) fișa de înscriere tip (Anexa I din regulamentul de admitere sau obținută de pe platforma de înscriere în urma completării informațiilor obligatorii) completată
b) 1 fotografie, realizată recent, color, format 3x4 cm;
c) diploma de bacalaureat;
d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2020 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
f) certificatul de naștere;
g) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
h) certificat de competență lingvistică pentru următoarele situații: • pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină este necesar certificat de competență lingvistică pentru limba de studiu; • pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesar certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale MEC; Mai multe detalii despre modul în care se poate face dovada competențelor lingvistice (inclusiv prin susținerea unui test online UPB) pot fi consultate la admitere.pub.ro
i) buletin/carte de identitate/pașaport;
j) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere;
k) declarație pe propria răspundere (inclusă în fișa de înscriere din Anexa 1 din regulamentul de admitere) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
l) declarație pe propria răspundere (Anexa 2 din regulamentul de admitere) prin care candidatul declară că va aduce documentele specificate la punctele (c)-(e) în original, sau copie legalizată pentru candidații pe locurile cu taxă, (f)-(i) în original sau copie conform cu originalul și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b), înainte de începerea anului universitar 2020-2021.
Conținutul fișei de înscriere (a) în formă fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse online la înscriere;
Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c)-(g).

Observație. Se recomandă candidaţilor să menţioneze în Fişa de înscriere opţiunea pentru programul de masterat (specializarea) la care doresc să candideze şi opţiunile pentru celelalte specializări oferite de facultate, în ordinea preferinţelor, pentru a-şi asigura o eventuală redistribuire pe locuri rămase neocupate.

Admiterea la studiile de masterat se va desfăşura în două sesiuni:

În vederea înmatricularii, candidații admiși pe locuri finanțate de la buget au obligația să depună diploma de licență/inginer în original la secretariatul facultății. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.
Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de către Senatul UPB.

Numărul de locuri (total pentru anul universitar 2020-2021, cu posibilitate de suplimentare, în cazul unui număr mare de solicitări):

Subvenţionate: 70

Cu taxă: 10

Concursul de admitere la masterat are două probe, după cum urmează:

Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs şi calcularea mediei generale de absolvire a studiilor universitare - MA (include mediile anilor de studii şi media examenului de licenţă sau diplomă)

Proba 2 – un interviu în urma căruia se calculează media probei 2 - MB (media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei în urma interviului). Interviul constă într-o discuţie a comisiei cu candidatul şi vizează aspecte precum: # activitatea anterioară a candidatului şi instruirea prin studiile de licenţă, # planul personal de educaţie şi pregătire profesională, # motivaţia de a urma programul de master, # disponibilitatea de a se adapta la reglementările specifice ale masteratului (program de cursuri la zi, planul de învăţămant, înscrierea în programul de cercetare etc.). Media generală a concursului de admitere se calculează ca medie aritmetică între MA şi MB.

Lista candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor generale se afişează pe site în dimineaţa zilei ce urmează concursului de admitere.

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună diploma de licenţă/inginer în original, la secretariatul facultăţii. În lipsa diplomei în original, candidatul admis nu poate fi înmatriculat.

Go Button
INGINERIE MEDICALĂ (IM)
My Subtitle
Masterul INGINERIE MEDICALĂ* este încadrat în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE, fiind un masterat de tip complementar care se adresează candidaţilor cu studii de licenţă în domeniul ingineriei, medical, biomedical sau al ştiinţelor aplicate. Programul asigură competenţe în dezvoltarea şi promovarea aparaturii medicale de investigație, terapie şi reabilitare, cât şi în asigurarea asistenţei tehnice moderne pentru intervenţii clinice.

Sunt pregătiţi specialişti pentru a desfăşura activităţi de cercetare, exploatare şi asistenţă tehnică în mediul medical (clinic sau de cercetare) şi alte aplicații inginerești medicale.

Caracterul complementar al masteratului oferă un cadru de inter-relaţionare favorabil schimbului profesional de experienţă între absolvenţi cu licenţa în diverse specializări, sub îndrumarea unui corp profesoral de înaltă compență din domenii diferite.

* Acreditat conform Hotărârii Consiliului ARACIS din 21.07.2011

 

Go Button
SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS (SMART)
My Subtitle

Masterul SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS* este un masterat de aprofundare, în limba engleză.

Aceste biomateriale inteligente sunt proiectate și realizate pentru un comportament inteligent și predictibil în condițiile unor stimuli fiziologici specifici.

Masteranzilor SMART li se asigură acces la cea mai noua infrastructură de cercetare din universitate, dedicată domeniului biomedical, în laboratoare ultra-moderne. Printare 3D pentru organe artificiale și modificări de suprafață, micro- și nano-tomografie computerizată, testare biodinamică, nanoindentare, sunt doar câteva dintre tehnologiile de vârf cu care masteranzii se vor familiariza pentru a deveni profesioniști de succes, integrați in echipe de cercetare avansată.

Programul SMART promovează colaborări şi stagii industriale sau în străinatate.

* Acreditat conform Hotărârii Consiliului ARACIS din 30.05.2017

 

 

 

Go Button
SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE (SB)
My Subtitle
Masterul SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE* este încadrat în domeniul fundamental de studii universitare INGINERIA MATERIALELOR.

Biomaterialele inovative de ultimă generație reprezintă noua perspectivă de dezvoltare în structurile biologice avansate.

Programul este de tip complementar şi urmăreşte lărgirea orizontului de cunoaştere al absolvenţilor de la studiile de licenţă din domenii şi specializări precum: inginerie medicală, chimie, ştiinţa materialelor, ştiinţele vieţii, medicină etc.

Sunt abordate direcții moderne precum  biomateriale pentru ingineria tisulară, pentru medicina regenerativă și personalizată, și  tehnologii de obținere și procesare ale acestora.

Dotarea modernă a laboratoarelor permite derularea cu succes a activității de cercetare în cadrul studiilor de masterat.

* Acreditat conform Hotărârii Consiliului ARACIS din 21.07.2011

Go Button
BIOINGINERIE APLICATĂ PENTRU MEDICINA REGENERATIVĂ (BAMR)
My Subtitle
Masterul Bioinginerie Aplicată pentru Medicina Regenerativă este încadrat în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE, fiind un program de tip “masterat de cercetare”, compatibil cu sistemul educaţional European , cu durata de 2 ani, cursuri de zi (4 semestre).

Programul de Master propus are ca scop dezvoltarea acestor abilități de dezvoltare de proteze inteligente și tehnologii regenerative după traumatisme sau procese degenerative specifice imbătrânirii populației, la limita dintre aplicarea curentă și cercetare. Această poziționare pe piața muncii este esențială pentru o aplicabilitate rapidă într-un mediu concurențial, și consecutiv pentru dezvoltarea de noi oportunități de angajare, inclusiv prin dezvoltarea de micro-intreprinderi.

* Acreditat conform Hotărârii Consiliului ARACIS din 27.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

Go Button
TEHNOLOGII MODERNE PENTRU INGINERIA MEDICALĂ (TIM)
My Subtitle
Programul de masterat Tehnologii moderne pentru Ingineria Medicală (TIM) este încadrat în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE, fiind un program de tip “masterat de cercetare”, compatibil cu sistemul educaţional European , cu durata de 2 ani, cursuri de zi (4 semestre).
Misiunea programului de masterat TIM este să ofere şi să asigure absolvenţilor de la programe de licenţă conexe ingineriei medicale, o pregătire universitară de aprofundare în acest domeniu de specialitate, o pregătire orientată spre cunoaşterea progresului tehnic actual într-un domeniu dinamic, a tendiţelor de evoluţie, de cercetare avansată şi inovare, care să corespundă cerinţelor profesionale identificate azi şi să ofere premizele adaptării în viitor la o piaţă a muncii flexibilă, dinamică, inovativă.
* Acreditat conform Hotărârii Consiliului ARACIS din 27.06.2019

 

 

 

 

Facultatea de Inginerie Medicală din Universitatea POLITEHNICA din București organizează admitere la 5 programe de MASTERAT, cu durata de 2 ani, cursuri de zi cu frecvenţă (4 semestre, examen de disertaţie si 120 puncte credit); programe de tip “masterat de cercetare”, compatibile cu sistemul educaţional European.

Programează-ți responsabil viitorul! Alege programe educaționale pentru specialiști de succes !