Pentru candidaţii români şi cetăţeni UE se aplică direct la Facultatea de Inginerie Medicală. Înscrierea se efectuează la secretariatul facultăţii (campus Polizu, corp F, etaj 3) în zilele lucrătoare, între orele 9:00 - 15:00. Taxa de înscriere este de 100 RON conform hotărarii Senatului UPB. Pentru candidaţii străini, cetățeni din afara UE, se aplică la Biroul Studenţi străini din UPB (https://upb.ro/studenti-internationali.html)

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii se vor prezenta cu cartea de identitate şi un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:
a) fișa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se vor menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate. În fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături;
b) două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm;
c) diploma de bacalaureat, în original;
d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidații din promoția anului curent pot fi înscriși și pe baza adeverinței de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii și a mediei de la examenul de diplomă/licență);
e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, pentru candidaţii care prezintă şi diploma (absolvenți ai promoțiilor anterioare anului curent);
f) certificatul de naştere în copie legalizată;
g) certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
h) adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
i) copie după cartea de identitate (se confruntă cu originalul la depunerea dosarului);
j) chitanța de plată a taxei de admitere (taxa se achită la secretariat, la momentul înscrierii).

Observație. Se recomandă candidaţilor să menţioneze în Fişa de înscriere opţiunea pentru programul de masterat (specializarea) la care doresc să candideze şi opţiunile pentru celelalte specializări oferite de facultate, în ordinea preferinţelor, pentru a-şi asigura o eventuală redistribuire pe locuri rămase neocupate.

Admiterea la studiile de masterat pentru anul universitar 2020 - 2021 se va desfăşura în două sesiuni:
Sesiunea I (iulie 2020) - înscrierea se desfăşoară în perioada 29.06-07.07.2020, iar probele concursului de admitere vor avea loc în perioada 08.07 – 10.07.2020.
Sesiunea II (septembrie 2020) - înscrierea se desfăşoară în perioada 17.08- 08.09 2020, iar probele concursului de admitere vor avea loc în perioada 09 – 11 Septembrie 2020.

În vederea înmatricularii, candidații admiși pe locuri finanțate de la buget au obligația să depună pâna la data de 18.09.2020 diploma de licență/inginer în original la secretariatul facultății. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.
Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de către Senatul UPB.

Numărul de locuri (total pentru anul universitar 2020-2021, cu posibilitate de suplimentare, în cazul unui număr mare de solicitări):

Subvenţionate: 70

Cu taxă: 10

Concursul de admitere la masterat are două probe, după cum urmează:

Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs şi calcularea mediei generale de absolvire a studiilor universitare - MA (include mediile anilor de studii şi media examenului de licenţă sau diplomă)

Proba 2 – un interviu în urma căruia se calculează media probei 2 - MB (media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei în urma interviului). Interviul constă într-o discuţie a comisiei cu candidatul şi vizează aspecte precum: # activitatea anterioară a candidatului şi instruirea prin studiile de licenţă, # planul personal de educaţie şi pregătire profesională, # motivaţia de a urma programul de master, # disponibilitatea de a se adapta la reglementările specifice ale masteratului (program de cursuri la zi, planul de învăţămant, înscrierea în programul de cercetare etc.) Media generală a concursului de admitere se calculează ca medie aritmetică între MA şi MB.

Lista candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor generale se afişează la secretariatul facultăţii şi pe site în dimineaţa zilei ce urmează concursului de admitere.

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună diploma de licenţă/inginer în original, la secretariatul facultăţii; în lipsa diplomei în original, candidatul admis nu poate fi înmatriculat.

Go Button
INGINERIE MEDICALĂ (IM)
My Subtitle

Masterul INGINERIE MEDICALĂ* este încadrat în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE, fiind un masterat de tip complementar care se adresează candidaţilor cu studii de licenţă în domeniul ingineriei, medical, biomedical sau al ştiinţelor aplicate. Programul asigură competenţe în dezvoltarea şi promovarea aparaturii medicale de investigație, terapie şi reabilitare, cât şi în asigurarea asistenţei tehnice moderne pentru intervenţii clinice.

Sunt pregătiţi specialişti pentru a desfăşura activităţi de cercetare, exploatare şi asistenţă tehnică în mediul medical (clinic sau de cercetare) şi alte aplicații inginerești medicale.

Caracterul complementar al masteratului oferă un cadru de inter-relaţionare favorabil schimbului profesional de experienţă între absolvenţi cu licenţa în diverse specializări, sub îndrumarea unui corp profesoral de înaltă compență din domenii diferite.

* Acreditat conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 21.07.2011

 

Go Button
SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS (SMART)
My Subtitle

Masterul SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS* este un masterat de aprofundare, în limba engleză.

Aceste biomateriale inteligente sunt proiectate și realizate pentru un comportament inteligent și predictibil în condițiile unor stimuli fiziologici specifici.

Masteranzilor SMART li se asigură acces la cea mai noua infrastructură de cercetare din universitate, dedicată domeniului biomedical, în laboratoare ultra-moderne. Printare 3D pentru organe artificiale și modificări de suprafață, micro- și nano-tomografie computerizată, testare biodinamică, nanoindentare, sunt doar câteva dintre tehnologiile de vârf cu care masteranzii se vor familiariza pentru a deveni profesioniști de succes, integrați in echipe de cercetare avansată.

Programul SMART promovează colaborări şi stagii industriale sau în străinatate.

* Acreditat conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 30.05.2017

 

Go Button
SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE (SB)
My Subtitle

Masterul SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE* este încadrat în domeniul fundamental de studii universitare INGINERIA MATERIALELOR.

Biomaterialele inovative de ultimă generație reprezintă noua perspectivă de dezvoltare în structurile biologice avansate.

Programul este de tip complementar şi urmăreşte lărgirea orizontului de cunoaştere al absolvenţilor de la studiile de licenţă din domenii şi specializări precum: inginerie medicală, chimie, ştiinţa materialelor, ştiinţele vieţii, medicină etc.

Sunt abordate direcții moderne precum  biomateriale pentru ingineria tisulară, pentru medicina regenerativă și personalizată, și  tehnologii de obținere și procesare ale acestora.

Dotarea modernă a laboratoarelor permite derularea cu succes a activității de cercetare în cadrul studiilor de masterat.

* Acreditat conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 21.07.2011
Go Button
BIOINGINERIE APLICATĂ PENTRU MEDICINA REGENERATIVĂ (BAMR)
My Subtitle

Masterul Bioinginerie Aplicată pentru Medicina Regenerativă este încadrat în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE, fiind un program de tip “masterat de cercetare”, compatibil cu sistemul educaţional European , cu durata de 2 ani, cursuri de zi (4 semestre).

Programul de Master propus are ca scop dezvoltarea acestor abilități de dezvoltare de proteze inteligente și tehnologii regenerative după traumatisme sau procese degenerative specifice imbătrânirii populației, la limita dintre aplicarea curentă și cercetare. Această poziționare pe piața muncii este esențială pentru o aplicabilitate rapidă într-un mediu concurențial, și consecutiv pentru dezvoltarea de noi oportunități de angajare, inclusiv prin dezvoltarea de micro-intreprinderi.

* Acreditat conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 27.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

Go Button
TEHNOLOGII MODERNE PENTRU INGINERIA MEDICALĂ (TIM)
My Subtitle

Programul de masterat Tehnologii moderne pentru Ingineria Medicală (TIM) este încadrat în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE, fiind un program de tip “masterat de cercetare”, compatibil cu sistemul educaţional European , cu durata de 2 ani, cursuri de zi (4 semestre).
Misiunea programului de masterat TIM este să ofere şi să asigure absolvenţilor de la programe de licenţă conexe ingineriei medicale, o pregătire universitară de aprofundare în acest domeniu de specialitate, o pregătire orientată spre cunoaşterea progresului tehnic actual într-un domeniu dinamic, a tendiţelor de evoluţie, de cercetare avansată şi inovare, care să corespundă cerinţelor profesionale identificate azi şi să ofere premizele adaptării în viitor la o piaţă a muncii flexibilă, dinamică, inovativă.

* Acreditat conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 27.06.2019

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Inginerie Medicală din Universitatea POLITEHNICA din București organizează admitere la 5 programe de MASTERAT, cu durata de 2 ani, cursuri de zi cu frecvenţă (4 semestre, examen de disertaţie si 120 puncte credit); programe de tip “masterat de cercetare”, compatibile cu sistemul educaţional European. Admitere: iulie 2020, septembrie 2020

Programează-ți responsabil viitorul! Alege programe educaționale pentru specialiști de succes !